Першы Усебеларускі з’езд і абвяшчэнне БНР: як нашы землякі з Пухавіччыны ўдзельнічалі ў гэтых падзеях. Анатоль Бонч-Асмалоўскі

Анатоль Восіпавіч Бонч-Асмалоўскі ( 1857Віцебск —  1930Масква) —уладальнік маентка Блонь,  рэвалюцыянер-народнік,  член ЦК партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў.

Пасля Маскоўскага ліцэя ў 1875 годзе паступіў у Інстытут інжынераў шляхоў зносін. У 1876 перайшоў на юрыдычны, а затым на прыродазнаўчы факультэт Пецярбургскага ўніверсітэта. Стаў прыхільнікам арганізацыі народнікаў «Зямля і воля», распаўсюджваў сярод студэнтаў нелегальныя выданні. У лістападзе 1879 арыштаваны за ўдзел у студэнцкіх хваляваннях; пазбаўлены права вучыцца ў ВНУ і высланы ў бацькоўскі маёнтак Блонь Ігуменскага павета За сваю рэвалюцыйную дзейнасць некалькі разоў быў асуджаны царскімі ўладамі, зняволены ў турмах, адбываў ссылкі ў Сібіры. Разам з жонкай Варварай і пры ўдзеле А. Я. Багдановіча арганізаваў у Блоні сялянскі гурток самаадукацыі.

Лютаўская рэвалюцыя 1917 года абудзіла  народы Расійскай імперыі, у тым ліку і беларусаў, спрыяла згуртаванню нацыянальных арганізацый, якія аб’ядналіся ў Вялікую Беларускую Раду. Для вызначэння далейшага лёсу Беларусі Рада склікала ў Менску Усебеларускі з’езд (кангрэс) у снежні 1917 г..

Такога прадстаўнічага форуму не здолеў у той час сабраць ніводны з паняволеных народаў былой Расійскай імперыі. На кангрэс з’ехаліся 1872 дэлегаты з усёй беларускай этнічнай тэрыторыі — ад Смаленшчыны да Белосточчыны.  З’езд сабраў шмат беларускіх палітычных дзеячаў  пераважна — сацыялістычнай арыентацыі.

Акрамя дэлегатаў ад мясцовага насельніцтва на з’ездзе прысутнічалі прадстаўнікі беларусаў, якія служылі ў войску і на флоце, а таксама беларусаў-бежанцаў, вымушаных пакінуць Радзіму ў сувязі з вайной. Старшынёй кангрэса быў абраны прафесар Іван Серада.

На з’ездзе прагучаў заклік «Няхай жыве Беларуская Народная Рэспубліка!» Дэлегаты падзяліліся на тых, хто змагаўся за поўную незалежнасць, і тых, хто выступаў за аўтаномную дэмакратычную рэспубліку ў складзе Расіі.

9 снежня  на Усебеларускім з’ездзе выступіў з дакладам “Пра зямельнае пытанне” наш зямляк Анатоль Восіпавіч Бонч-Асмалоўскі .

Прамоўца выклаў праграму сацыялізацыі зямлі партыі сацыялістаў рэвалюцыянераў: зямля становіцца агульнанароднай уласнасцю, яе нельга прадаваць, здаваць у арэнду, праз мясцовыя органы зямля размяркоўваецца паміж людзьмі, якія будуць на ёй працаваць.  Кожны грамадзянін мае права браць з зямельнага фонда ў карыстанне зямлі не больш, чым ён зможа сваімі ўласнымі сіламі абрабіць адзін ці ў таварыстве, і не менш таго, колькі патрэбна, каб чалавек з сям’ёй мог пракарміцца.

Ужо вясной 1918 г трэба правесці зямельную рэформу.

Неабходна стварыць зямельныя камітэты па ўсёй краіне для правядзення зямельнай рэформы, курсы для падрыхтоўкі спецыялістаў-землямераў, газету, якая б простай мовай тлумачыла людзям сутнасць рэформы.

Пажадана ствараць арцелі, кааператывы, калі людзям лепш працаваць разам.

Ці была рэалізавана гэта праграма у далейшым? Ці паўплывала на будучыню?

У 2 Устаўной грамаце БНР  права прыватнай уласнасці на зямлю скасоўвалася паводле сёмага пункту граматы («У рубяжох Беларускай Народнай Рэспублікі права ўласнае ўласнасьці на зямлю касуецца. Зямля перадаецца бяз выкупу тым‚ што самі на ёй працуюць»). Гэта азначала, што ўся зямля канфіскоўвалася ва ўласнікаў (галоўным чынам, у сярэдніх і буйных маянткоўцаў) без грашовай кампенсацыі і павінна была з дзяржаўнага зямельнага фонду перадавацца бясплатна — толькі тым, хто яе апрацоўваў сам непасрэдна «за плугам» (галоўным чынам, былым сялянfv)

Крыніца: Вікіпедыя

Як бачым, менавіта гэта ідэя сацыялізацыі зямлі была абвешчана ў 2 Устаўной грамаце БНР.

Але бальшавікі, якія задушылі БНР, ажыццявілі нацыяналізацыю зямлі – ператварылі яе ў дзяржаўную, забралі ў людзей, загналі іх гвалтам у калгасы, каб прымусіць працаваць бясплатна.

Менавіта гэта адрозненне сацыялізацыі і нацыяналізацыі зямлі падкрэслівае Бонч-Асмалоўскі  ў сваёй прамове: Национализация земли — это то положение, когда земля во владении всего народа или правителя (правительства), которые и распоряжаются всей землей. Национализация земли ведет к скоплению богатств в верхах.

Социализация земли более правильна. Вся земля должна быть в пользовании того, кто на ней работает.

 

Доклад Анатолия Осиповича Бонч-Осмоловского «по земельному вопросу».

Основы землепользования самым тесным образом связаны с политическим устройством каждой страны, каждого государства. Не может быть справедливых трудовых земельных порядков в стране завоеванной, стране насильственно управляемой, в стране несвободной, в которой сам народ своей судьбой не распоряжается; там где народом управляет один человек, или небольшая кучка не в интересах народа, а в своих собственных. Она, чтобы удержать власть в своих руках, необходимо должна опираться на слои более богатых капиталистов и земельных собственников.

История учит, что как только какую-нибудь страну завоевывали, один человек или другой народ, то немедленно завоеванные лишались прав на свою землю и устанавливалась частная земельная собственность. Так было уже в России, так было при завоевании Индии Англией, так было и при Завоевании самой Англии Вильгельмом завоевателем. У нас в России наши предки-славяне когда жили совершенно свободно, сами управлялись, собираясь на вече, то отдельные племена между собою ссорились и постепенно в течении несколько сот лет вместо народного самоуправления, развилась власть князей, военачальников. А между ними особенно усилились вел. князья — у этих князей были дружины из ихних дворовых людей (отсюда пошло слово дворяне), этой дружине раздавались поместья с населением для того, чтобы им было с чего содержать ратных людей, когда князья этого требовали. Постепенно власть дворян над крестьянами усиливаясь и при царях создалось полное крепостное право. Все-таки до Екатерины помещики обязаны были службой государству, Екатерина же Великая и Павел I освободили их от всякой обязательной службы и оставили в их полной власти поместья с крепостными крестьянами. Когда Англию завоевал Вильгельм Завоев., то все земли английского трудового народа (крестьянство) раздал в управление своим дружинникам, которые с течением времени начали огораживать в свою пользу общественные земли, выселять крестьян и в конце концов совершенно уничтожили крестьянское сословие в Англии. Когда англичане завоевали Индию, то застали там земендоров-управителей отдельными округами, поставленных местными царьками для сбора податей, для суда. Англичане приняли этих земендоров за землевладельцев, признали за ними собственность на все управляемые ими земли и таким образом лишили прав на землю коренное крестьянское население, которое до тех пор владело землей общинами уравнительно. Тоже самое было при завоевании французами Алжира, где они уничтожили старое прочное трудовое землепользование у кабиллов; тоже было и в Южной Африке с кефрами завоеванными англичанами. Справедливое трудовое земельное устройство может существовать только у свободного самоуправляющегося народа. Нетрудно один раз поделить землю между трудовым народом, но гораздо труднее установить такие порядки, чтобы через несколько лет не развилась частная земельная собственность, а если она разовьется, то опять появиться много безземельных и малоземельных. которые вынуждены будут работать у более богатых за небольшое вознаграждение и таким образом опять возродится капитализм со всеми его вредными последствиями.

Еще третья очень важная сторона была в земельном устройстве — это возможность развития сельского хозяйства, постепенное улучшение, прогресс культуры и агрономии. Вопрос состоять в том, что количество земли не увеличивается, а население размножается.

Как же быть, когда нам жить тесно, не станем же мы завоевывать чужие земли, так как мы теперь все отрицаем войны и признаем право каждого народа на свои земли. Значить нужно так развивать и улучшать сельское хозяйство, чтобы земли было достаточно несмотря на размножение населения. Товарищи солдаты, бывшие в Вост. Пруссии, хорошо знают, как там высоко стоить сельское хозяйство. Если у нас на 100 десятин может прокормиться 50 человек, то там на тех же 100 десятинах прокормится 100 или 150 чел., но в Бельгии или Дании хозяйство стоить еще выше, чем в Пруссии и там для одной семьи достаточно 2 десятины.

Под большими городами: Парижем … значительно выше, там для одной семьи достаточно только части десятины. В этих подгородних огородных хозяйствах части земли покрываются стеклом, согреваются горячей водой, проведенной по трубам Там снимается 5-6 …. и семья может разбогатеть в течении немногих лет, обрабатывая только ¼ или часть десятины. Земельные порядки должны быть организованы так, чтоб вполне был возможен прогресс (улучшение) сел. хоз. А такое улучшение хозяйства совершенно невозможно при теперешнем ведении хозяйства деревнями, при частной собственности на каждый отдельный клочок земли особенно при трех волоках с узкими полосками.

В земельном устройстве, кроме справедливого наделения землей всех трудящихся, есть еще одна очень важная сторона — это правильное распределение угодий между отдельными деревнями, хуторами, между отдельными хозяйствами. Сейчас часто бывает так, что деревня стоить с одного конца наделов и наделы тянутся на несколько верст, а сенокосы с другой стороны за несколько верст. Также неправильное распределение угодий, между отдельными деревнями, поселениями, хуторами, между отдельными хозяйствами должно быть уничтожено. Земли должны быть на ново перерезаны между всеми поселениями наиболее удобным для ведения самого хозяйства способами, а именно так, чтобы все полетки и другие угодья были расположены возможно ближе к селам и усадьбам. И эти реформы должны происходить одновременно с главной реформой по распределению всей земли между всем трудящимся населением.

Предстоящее Учр. Собр. несомненно постановить общее основание земельного устройства (главные основания земельного закона) одинаковое для всей России. Приблизительно так — всякая земельная собственность на землю отменяется, или пользоваться землей должен только тот, кто обрабатывает ее своими руками. Поэтому, если Белоруссия захочет оставаться в прочном союзе со всей Россией, то должны будем признать для себя обязательным эти общие основания земельного устройства, постановленный для всей России Учр. Собранием, так как совершенно невозможно, чтобы в одной части существовали одни порядки сильно различающееся от порядков в других частях Общероссийского Союза. Эти общие права обязательны для всей России, но каждая область, каждый народ будет применять и приспособлять эти общепринятый основания различными способами и в различных формах сообразно своим условиям, сообразно привычкам, обычаям и нравам своего народа и уровню его сельскохозяйственной культуры

Земельную реформу во всей России подготовляют земельное комитеты, но эти комитеты во многих местах, действуют неправильно, а кое где и совсем не действуют. Бывает так, что один человек захватил власть в свои руки, командует всем единолично и никакого земельного комитета даже и не созывает. Времени остается мало — не более 2½ — 3 месяцев. За это время все должно быть подготовлено; многие комитеты должны быть переизбраны, или заново организованы. Всем этим делом должен ведать один главный Белорусский зем. комитет, или зем. комиссия, из состава Всебелоруской Полновластной Рады, которую белорусский народ должен возможно скорее организовать. Этот главный Белор. Комитет или Комиссия должны руководить всем делом земельной реформы в Белоруссии. Для организации земельных комитетов, для руководства их работой, для проведения зем. реформы на местах, необходимо достаточное количество хорошо понимающих все дело земельных инструкторов. Для этого Главная Земельная Комиссия должна возможно скорее, не позже конца декабря месяца, организовать земледельные курсы по земельной реформе. Кандидатов в инструктора трудовое крестьянство должно выбрать на местах, вполне подходящих, хорошо грамотных и посылать на эти курсы, чтобы прослушав их, они могли вполне успешно руководить проведением земельной реформы весной 1918 года.

Кроме курсов необходима газета, в которой простым ясным языком обсуждались бы подробно все вопросы земельной реформы. Кроме опасности противодействия зем. реформы со стороны помещиков еще и другая опасность — может случиться что сторожители каждой местности не захотят давать земли безземельными, ушедшим на сторону, или помещичьим батракам, которые захотят обрабатывать землю своими руками и таким образом используют все для земельной реформы, сделают её несправедливой и подготовят возобновление в самом ближайшем будущем капиталистического строя и частной собственности на землю. Такие случаи весьма возможны, и очень опасны и чтобы с ними бороться необходимо организовать сильную революционную власть, которая закрепляла-бы энергичными способами отдельные на повинующиеся группы населения подчиняться принятым всем народом постановлениям.

К организации такой власти необходимо приступить возможно скорее, чтобы земельная реформа весной 1918 года была проведена в возможно большем порядке, без междуусобия, согласно общим высшим интересам всего трудового народа.

Самая земельная реформа справедливого устройства в разных округах Белоруссии возможна в нескольких формах: в Смоленск, и Чернигов, губ., в некоторых уездах Могилев, губ. земля находится в собственности целых деревенских о-в, а не в собственности каждого хозяина и крестьяне каждой деревни, время от времени в назначенные сроки, переделяют всю землю по количеству душ в каждой семье, или только по работниками или только по мужским душам, или по всему количеству душ мужских и женских.

В таких общинах с переделами хозяйство легко может быть улучшено. Потому что сход может вместо трехполья выбрать другой севооборот более выгодный с посевами трав и т. п. Между тем, как это очень трудно сделать, даже невозможно в деревне, где земля принадлежит в виде собственности каждой отдельной семье, постоянно одни и те же полосы в трехполетках и вся деревня не имеет прав перерезать полетки, изменить их число, если хотя один, на это не согласен. В больш. части Белоруссии трудовое крестьянство не знает переделов, тоже у нас в Минской губ. большая часть крестьян на вопрос земельных комитетов отвечает, что предпочтительнее расселение по хуторам и что наилучшая форма землепользования будет расселение по хуторам, причем большая часть высказывается за расселение не по одному хутору, а группами по 4 и больше хуторов вместе. Первоначальное справедливое распределение земли, при расселении по хуторам, через некоторое количество лет окажется несправедливым, так как численность каждой семьи будет изменяться в различной степени. Отдельный семьи окажутся очень неравномерно наделёнными. Поставить это при хуторском землепользовании не очень трудно — возможно будет, в заранее определенные сроки, перерезывать границы между отдельными хуторами и таким образом исправлять образовавшуюся неравномерность. Другое дело в деревнях: крестьяне владеют каждый своим участком на правах частной собственности в узких полосках в трех полетках — при этом устройстве добиться справедливая распределения земли совершенно невозможно. Кроме того эти формы землевладения, как я уже сказал, не дают возможности развиваться сельскому хозяйству. В таких деревнях необходимо все поля перерезать и некоторый усадьбы перенести так, чтобы против каждой усадьбы был расположен весь надел хозяина в одном куске и не более, чем в двух кусках. При этом устройстве все таки очень не выгодно, будет жить большими деревнями, так как если в деревне всего земли более 400 десятин, дальние концы нолей окажутся очень далекими от усадеб; будет трудно возить и скот далеко гонять па пастбища. Поэтому, по моему мнению, большим деревня нужно разделяться на малые не более 500 десятин в каждой деревне. Если в такой деревне наделы у каждого хозяина будут собраны к одному или к двум местам, то уравнительность в заранее назначенные сроки будет достигаться при передвижении границ каждого отдельного хозяйства.

Границы между отдельными хозяйствами не должны быть мертвыми, не должны быть проводимы раз навсегда. Кроме этих способов уравнения при изменении численности семей возможен еще способ денежного уравнивания — это бывает, если хозяин пользующийся количеством земли излишними средней нормы выплачиваете за сваи излишки определенную сумму в пользу тех, у кого земли меньше средней нормы. Такой денежный способ подравнивания я считаю очень не совершенным, так как всякому хозяину особенно с недостаточной нормой земли гораздо важнее получить недостающую ему землю, чем за эту землю какую- нибудь плату. Еще один способ подравнивания — это отмена законов о наследстве. Когда кто-нибудь умрет. то его наследниками будет оставляться не вся его земля, а столько, сколько приходится на каждую душу населения в этой деревне. Может быть будут придуманы и другие способы уравнительного распределения и формы поселения. Все эти разные способы необходимо самым ясным, разумным и общепонятными способом изложено, напечатать и широко распространять в крестьянстве и когда придет пора, то в каждом округе, нужно будет опросить весь народ, какой способ он считает для себя наиболее подходящим. Такой опрос народа называется референдум и, только принятый правильным, всенародным голосованием, проект может считаться самым правильным.

Только те порядки должны устанавливаться, которые самим населением будут признаны самым необходимыми и справедлив им. Провести правильные вполне и справедливые земельный реформы сразу в 1918 году совершенно невозможно. Необходимо будет первые годы, два или три признать переходными, пробными. По истечении каждого из них пересматривать и обсуждать все то, что окажется в жизни неудобным, неправильным и только после этих пробных лет можно будет установить более прочные, постоянные земельные порядки.

Во время доклада поступило несколько записок к докладчику ответить на некоторые вопросы:

1) Артельное пользование землей, конечно, самое лучшее и оно очень возможно в будущем. Главное — это то, что при этом пользовании землей необходима высокая нравственность артели и нужны одинаковое характеры людей. Путь к артельному пользованию через кооперацию. В Сибири имеется громадная маслодельная артель сбывающая масло по всей России. При артельном хозяйстве (кооперации) культура и доходность поднимается. В Костромской губ. имеется большой крахмальный артельный заводь и уже проектируется паточный завод. Имеются артельные свеклосахарные заводы. В Московский губ. имеется артельное льноводство. Необходима широкая кооперация.

2) Национализация земли — это то положение, когда земля во владении всего народа или правителя (правительства), которые и распоряжаются всей землей. Национализация земли ведет к скоплению богатств в верхах. Социализация земли более правильна.

3) Вся земля должна быть в пользовании того, кто на ней работает.

4) Тем семьям, кои лишились рабочих рук и имеют средства, должен быть разрешен наемный труд, а бедным должна быть организована помощь общества.

5) У арендаторов культура может быть очень высока. При переделе земли в Англии имеется закон, по которому положивший большой труд и знания и поднявший культуру земли, но не воспользовавшийся благами земли, получает вознаграждение. Этот закон необходимо создать и у нас.

6) Норма землепользования — это то количество земли, которым семья может пропитаться. Трудовая норма — это то количество земли, которое человек может обработать. Первое более правильно.

7) Передача земли без выкупа. Если вложен труд, то можно по-моему уплатить за него.

8) В хуторах должны организоваться в общества и установить законы помощи.

9) Распределение земли между деревнями должна исходить из нормы. В каждом земельном обществе должна быть запасная земля, около ¼ всей площади.

10) Усадьба, сад и огороды не должны переходить в передел — это мнение всех социалистических партий.

11) Самое правильное ведение в деревнях садоводства только при помощи кооперации. При правильном уходе за садом последний может приносить большие доходы.

12) Необходима популярная газета для подробного разъяснения поднятия культуры земли.

Бурными аплодисментами провожает съезд докладчика.

Заседание закрывается в 10 часов 20 мин. вечера.

Крыніца:

http://pawet.net/library/history/bel_history/_bnr/00196/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4.html

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>